BewustVrij, praktijk voor hypnotherapie & coaching, gevestigd aan Pluimersdijk 16 te Halle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Voor een nieuwsbrief hebben wij niet meer informatie nodig dan naamgegevens en e-mailadres. Bij het aanmelden voor een hypnotherapie sessie vragen we om informatie over gezondheid. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BewustVrij verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van hypnosesessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ingridgijsman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BewustVrij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor een zorgvuldige afhandeling van bestellingen en aanmeldingen voor onze diverse vormen van dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over hypnose en hypnotherapie en ons aanbod van producten en dienstverlening.
BewustVrij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BewustVrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BewustVrij) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
BewustVrij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BewustVrij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BewustVrij gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BewustVrij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bewaren van gegevens
BewustVrij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrieven De gegevens nodig voor verzending van de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat je hiervoor uitschrijft.
Voor het bewaren van de overige persoonsgegevens wordt de termijn van zeven jaar aangehouden.

Bewust Vrij mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daar waar een inschrijving of lidmaatschap van toepassing kun je je direct uitschrijven uit de nieuwsbrief. Dit alles onder voorbehoud van de eisen die de wet stelt ten aanzien van bewaartermijnen van bepaalde gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BewustVrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

Bewust Vrij
Ingrid Gijsman
Pluimersdijk 16                                                                                                       7025 EX  Halle                                                                                                                 06-24865824
info@ingridgijsman.nl